E-ISSN: 2687-5101

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

Yazarların, yazı gönderimi, hakemlik ve yayınlama süreçlerindeki gecikmeleri önlemek için bu talimatları dikkatli bir şekilde takip etmesi önerilmektedir.

Yazarlar, yazılarını Dergi Elektronik Sistemini kullanarak göndermelidir. Elektronik Sistem üzerinden gönderilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.


1. Yazının Gönderimi

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi, araştırma ve derleme makaleler, görüş ve kısa yazılar ile kitap özetlerini kabul etmektedir. Çeviri makaleler kabul edilmemektedir.

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler bir araştırmaya dayandırılmalı; şehir ve bölge planlama ile ilişkili tüm alanlara ve bu alanların katılımı ile oluşturulan tüm çalışmalara dayalı bilimsel bir bakış açısı içermelidir. Yayınlanmak üzere gönderilen görüş yazıları ve kitap incelemeleri, şehir ve bölge planlama ve kentsel tasarım alanlarına katkı sağlayacak bir kapsamda hazırlanmalı; dergi kapsamındaki konularla ilişkili güncel konu veya kitaplar içerisinden seçilmelidir. Kitap incelemeleri, kitap özetinin ötesinde kitabı eleştirel bir bakış açısı ile ele alınarak kurama ya da uygulamaya katkıları üzerinden bir tartışma yürütülmesi beklenmektedir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayıma kabul edilmemiş olması; ayrıca değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir.

2. Makale Hazırlanması/ Makale Sunma Biçimi

Makale başlığı, özet, anahtar kelimeler ve yazar(ların) bilgileri Elektronik Sisteme doğrudan girilmektedir. Makale ana metni ise tek bir Word belgesinde, metin, tablo ve şekiller, teşekkür bölümü (eğer varsa) ve kaynaklar sırasına göre hazırlanarak Elektronik Sistem üzerinden yüklenmektedir.

2.1. Makale Başlığı

Her makalenin, kısa, öz ve yazının içeriğini yansıtan nitelikte İngilizce ve Türkçe başlığı bulunmalıdır.

2.2. Özet

Tüm makalelerin, İngilizce ve Türkçe yazılmış kısa ve yazının içeriğini yansıtan bir özeti olmalıdır. Özet, 300 kelimeyi geçmemeli ve makalenin amacını, yöntemlerini ve önemli bulgularını içerecek şekilde hazırlanmalıdır.

2.3. Anahtar Kelimeler

Her makale en az 3 ve en fazla 5 anahtar kelime içermelidir. Makalenin anahtar kelimeleri, hem İngilizce hem de Türkçe yazılmalı, önemine göre sıralanmalı ve virgülle ayrılmalıdır. Anahtar kelimeler okuyucuların aramasını kolaylaştırmak adına dikkatli bir şekilde seçilmelidir.

2.4. Makale Ana Metni

Makale ana metin, en az 4.000 kelime olmalı ve 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Yazılar 12 punto büyüklükte Arial yazı karakterinde 1,5 satır aralıklı olarak hazırlanmalıdır. Sayfa kenar boşlukları her yönden 3 cm olarak ayarlanmalıdır. Tüm başlıklar sıralı ve hiyerarşik olarak numaralandırılmalıdır. Makalede gerekli yerlerde dipnotlar kullanılabilmektedir. Dipnotlar numaralandırılarak, ilgili sayfanın sonunda verilmelidir.

Anadili İngilizce olmayan yazarların, makaleleri göndermeden önce profesyonel düzeltme hizmeti alması ve metin yazımında Türkçe/İngilizce dil denetimini yapmaları önerilmektedir.

Kör hakemlik ilkesi gereği, sisteme yüklenecek Word dokümanında yazar(ların) bilgileri ya da kurumlarına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamalıdır. Sisteme yüklenecek dosyanın isimlendirmesinde yine yazar(lar)a ilişkin bir ifade bulunmamalıdır.

Elektronik Sisteme yüklenecek olan Word dokümanı, 20 MB büyüklüğü geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

2.5. Tablo ve Görsellerin Hazırlanması

Tablo ve görseller, metin içerisinde, orijinal yerlerinde belirtilmelidir. Tablo ve görsellere metin içinde parantez kullanılarak referans verilmelidir.

Tablo ve görseller, makalede ardışık olarak numaralandırılmalı ve eğer varsa kısa bir bilgilendirme yazısı ve referansı olmalıdır. Tablo başlığı, tablodan önce ve "Tablo 1. Tablonun başlığı" biçiminde yazılmalıdır. Açıklayıcı dipnotlar kullanılacaksa; kısa olmalı, tablonun altına yerleştirilmeli ve (*) ile belirtilmelidir. Görsel başlığı, görselin altında ve "Resim 1. Resmin başlığı" biçiminde yazılmalıdır. Kullanılan görseller siyah-beyaz, renkli veya gri tonlamalı olabilir. Metinde kullanılan görseller 300 dpi jpeg formatında ayrıca Elektronik Sisteme yüklenmelidir.

2.6. Alıntılar

Yazar(lar)ın metin içerisinde kullanacakları doğrudan alıntı sayısını kısıtlı tutması önerilmektedir. 2 satırı geçmeyen alıntılar tırnak işareti kullanılarak metin içerisinde yazılır. Uzun alıntıların gerekli olduğu durumlarda tek satır aralığı ve 10 punto büyüklüğünde yazılarak sol kenar boşluğundan 1 cm içeride, ayrı bir paragrafta verilmelidir. Alıntıların kaynağı, alıntı sonunda gösterilmelidir.

2.7. Simgeler, Kısaltmalar ve Kalıplar

Simgeler, kısaltmalar ve kalıplar SI Birim Kısaltma kurallarına göre yerleştirilmelidir. Metin içerisinde kullanılacak özel kısaltmaların tam hali, uluslararası kabul görmüş kurallara uygun olarak metinde ilk kullanımlarından sonra parantez içinde belirtilmelidir.

2.8. Matematiksel İfadeler

Matematiksel semboller ve formüller Word dokümanına uygun bir şekilde yerleştirilmeli; başka bir program veya uygulama kullanılmamalıdır. Tüm sembolleri tanımlamak ve belirsizlikleri önlemek adına dikkatli olunmalıdır. Sayı bir (1) ile harf (I) arasında ve sayı (0) ile harf (O) arasındaki fark anlaşılmalıdır. Denklem sayıları parantez içinde görünmeli ve ardışık olarak sıralandırılmalıdır. Tüm denklem sayıları denklemin sağ tarafında görünmeli ve metinde belirtilmelidir.

2.9. Teşekkür Bölümü

Gerekli durumlarda, teşekkürler ve özel notlar, metnin sonunda ayrı bir bölüm olarak verilebilir.

Kör hakemlik ilkesi gereği, teşekkürler bölümünde yazar(ların) bilgileri ya da kurumlarına ilişkin herhangi bir ifade bulunmamalıdır. Yazar(lar)a ilişkin ifadeler bulunması halinde bu tarz özel bölümler yazının kabulünden sonra dizgide eklenmek üzere sisteme ayrı bir dosya olarak yüklenebilir.

2.10. Kaynaklar

Kaynaklar, metin içerisinde yazar soyadı, yayın yılı ve (varsa) sayfa numarası sıralamasıyla parantez içinde verilmelidir. Metin içerisinde kullanılan tüm kaynaklar, metin sonunda yazarların soyadlarına göre alfabetik düzende ve her yazar için kronolojik sıra ile verilmelidir. Kaynak listelemesinde "Chicago Manual of Style" alıntılama rehberinin büyük ve küçük harf kuralları ve noktalama işaretleri dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Chicago Manual of Style alıntılama rehberi için: Author-Date: Sample Citations.

3. Görüş Yazıları

Görüş yazıları, "2. Makale Hazırlanması" bölümünde belirtilen yazım kuralları ve kaynak gösterme biçimi takip edilerek ve en fazla 5.000 kelime olacak şekilde hazırlanmalıdır.

4. Kitap İncelemesi

Kitap incelemesi 1.000-3.000 kelime arasında olmalıdır. Kitap incelemeleri için ayrıca bir özet yazılmasına gerek yoktur; ancak her inceleme için Türkçe ve İngilizce dillerinde en az 3, en fazla 5 adet anahtar kelime girilmesi gerekmektedir.

Kitap inceleme metni 12 punto büyüklükte, Arial yazı karakterinde ve 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır. Sayfa numaraları, altta sol kısma yaslı bir şekilde verilmiş olmalıdır. Kitap incelemesi başlığı olarak incelenen kitabın başlığı yazılmalıdır. Kitap inceleme metninin başında kitaba ilişkin bilgiler (yazar, kaynak, yayın evi, tarih, sayfa sayısı ve ISBN numarası) aşağıdaki örnekte olduğu gibi yer almalıdır. Kitap kapağının bir fotoğrafı, jpeg formatında 300 dpi olarak Elektronik Sisteme yüklenmelidir.

Kitap Tam Adı
Yazarın Adı Soyadı, 1985
Şehir: Yayıncı
XX sayfa
Baskı / e-kitap
ISBN 0-111-1111-1111

5. İntihal ve Etik İlke Kontrolü

Dergiye gönderilen yazılar, hakem değerlendirmesi öncesinde yayın kurulu tarafından etik kurallar açısından incelenir; intihal kontrol yazılımı iThenticate ile kontrol edilir ve ilgili rapor hakemlerin ve yazarın değerlendirmesi amacıyla Sisteme yüklenir. Benzerlik oranı %10'dan az olan makaleler için hakem değerlendirme süreci başlatılır. Benzerlik oranı %10 ile %30 arası olan makaleler yazarına geri gönderilerek hakem değerlendirmesi öncesi içerik düzeltmesi yapması istenir. Benzerliko ranı %30 üzerinde olan makaleler reddedilir.

Yazı içeriklerinden yazar(lar) sorumludur. Daha önceden yayınlanmış materyaller; metin, tablolar, görseller vb. için yazar ve yayıncılardan izin almak yazarın sorumluluğundadır.

6. Hakem Değerlendirme Süreci

Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar ilk olarak Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Dergi Yayın Kurulu tarafından biçim ve alanlar açısından uygun bulunan makaleler, bilimsel uygunluğu değerlendirilmek üzere konunun uzmanı hakemlere (en az iki hakeme) karşılıklı bilinmezlik ilkesi gereğince yazar isimleri silinerek ve eser kayıt no. belirtilerek gönderilir. Görüş yazıları ve kitap incelemeleri Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir; ayrıca bir hakem süreci işletilmez.

Yayın Kurulu gerekçe göstererek hakem sürecini başlatmadan da yazıyı reddedebilir.

Dergiye gönderilen yazıların Yayın Kurulu ve hakem değerlendirme süreci yaklaşık olarak 60 gün sürmektedir. Bu süre, ilk değerlendirme sürecini kapsamakta olup, yazar(lar)dan düzeltme talep edildiğinde uzayabilmektedir. Hakemler Yayın Kurulu tarafından belirlenmektedir. Yazarlar isterlerse hakem ismi önerebilirler.

Karşılıklı bilinmezlik ilkesi gereği hakem ve yazarın her ikisinin de kimlikleri gizli kalır. Hakemler, gönderilen makaleleri yöntem, içerik, özgünlük ve yayın etiği açısından inceleyerek, yayına uygun olup olmadığına karar verir. Bir makaleyi kabul veya reddetmek kararı hakemlerin önerilerine dayanır. Danışman olarak atanan iki hakem de yazı için YAYIMLANABİLİR görüşünde ise, makale çıkarılacak ilk sayıda yayımlanmak amacı ile sıraya konulur. Hakemler arasında görüş ayrılıkları meydana gelirse; yani bir hakem YAYIMLANABİLİR ve diğer hakem YAYIMLANAMAZ şeklinde görüş bildirmişler ise üçüncü bir hakem atanır ve bu hakemin raporuna göre karar verilir. Her iki hakem YAYIMLANAMAZ görüşünde ise, bu durumda Editör, Dergi Yayım Kurulunu bilgilendirir.

Yayımlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç 15 gün içerisinde Elektronik Sisteme yüklenmesi gereklidir. Yazarlar, hakem ve/veya Yayın Kurulunun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar. Yazarların hakem değerlendirme sürecine istinaden yaptıkları düzeltmelere ilişkin kısa açıklam notu yazmaları ve sisteme yüklemeleri tavsiye edilir.

7. Telif Hakkı ve Lisans

Dergiye yazı teslimi, çalışmanın daha önce basılmadığı, eş zamanlı olarak başka bir yerde yayınlanması için başvurulmadığı ve Dergide yayınlanmasının tüm yazarlar tarafından uygun bulunduğu anlamına gelmektedir. Yazar(lar), çalışmanın yayınlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı Mersin Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölüm Başkanlığına devretmektedir(ler). Yazar(lar), izin almaksızın çalışmayı başka bir dilde ya da yerde yayınlamayacaklarını kabul eder(ler). Telih hakkı devri için yazar(lar) yazı ile birlikte Telif Hakkı Devir Formunu da imzalayıp yüklemek zorundadır.

Dergi içeriği ve dergide yayınlanan her makale Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) kapsamında lisanslanmaktadır. Buna göre yayınlanan eserlerin gayri ticari paylaşımı ve kullanımı atıf gösterilmek koşuluyla serbesttir.

8. Yayın

Kabul edilen tüm makalelere DOI numarası verilmektedir. Kabul alan makaleler dizgi süreci sonrasında Basıdaki Makaleler bölümünde erişime açılır. Böylelikle makalenin yayınlanacağı ilgili sayı elektronik olarak yayınlanmadan önce DOI sistemi ile yazılar erişilebilir kılınır.

9. Yayın Ücretleri

"Sketch: Journal of City and Regional Planning" açık erişimli bir dergi olup; yazı gönderimi, değerlendirme süreci ya da yayın için ücret alınmamaktadır. Hakem değerlendirmesi ya da DOI numarası için ücret talep edilmemektedir. Her türlü yazı gönderme, değerlendirme ve yayın işlemleri ücretsizdir.


LookUs & Online Makale