E-ISSN: 2687-5101
SKETCH | Journal of City and Regional Planning
‘Kendileme’ Odağında Kentte Yürümenin Mekânsal Topolojisi: Van Örneğinde Alt Yürüme Bölgeleri [S:JCRP]
S:JCRP. 2020; 2(2): 21-39 | DOI: 10.5505/sjcrp.2021.43153

‘Kendileme’ Odağında Kentte Yürümenin Mekânsal Topolojisi: Van Örneğinde Alt Yürüme Bölgeleri

Yasemin İlkay
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Şehircilik Anabilim Dalı

Kentin bedenimize de zihnimize de biz farkında olmadan sürekli dokunduğu en gündelik deneyim yürümektir. ‘Yürüme edimi’ müşterek mekânı sahiplenme ve işaretleme pratiklerimizden de en temel olanıdır. Bu çalışma, yürüyen bireyin müşterek mekânı, durma-hareket etme ikilemi içinde nasıl anlamlandırdığına ve kendilediğine odaklanarak, Van’da gözlenen farklı yürüme bölgelerini ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Araştırma sorusu, Lynch’in metodolojik kent imgesi kavramlarının Seamon’un kuramsal yere bağlanma çerçevesiyle sentezlenmesi yoluyla, Van örneğinde 2016-1018 yıllarında yapılan ön gözlemlere ek olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mimarlık ve planlama öğrencileriyle 2016-2020 yılları arasında yapılan ders içi çalışmalar, 2020 yılı bahar döneminde Kent, İnsan ve Çevre dersi bünyesinde yapılan derin görüşmeler ve toplanan zihinsel haritalar aracılığıyla yanıtlanacaktır. Yürüme bağlamında ayrışan kentsel alt bölgeleri fark etmek, politika ve tasarım süreçlerine girdi oluşturacak, daha nitelikli ve ait hissedilen yaya bölgeleri oluşturmanın kapısını aralayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sokak, yürüme edimi, kent imgesi, kendileme, psikocoğrafya, Van.

Spatial Topology of Walking through 'Appropriation': Sub-regions of Walking in the Case of Van

Yasemin İlkay
Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Architecture and Design, Department of City and Regional Planning, City Planning

Walking is an urban experience through which the urban space penetrates both our body and mind although we usually do not sense. Moreover, it is the most basic activity of marking and possessing urban common spaces. This study concentrates on how a walking body perceives, and possesses pattern of urban common spaces via his/her movements and pauses in Van case and aims to reveal differentiated walking districts. The research question will be answered via a synthesis of Kevin Lynch’s City Image perspective and six processes of place attachment and appropriation presented by David Seamon, analysing the small cases and student studies from 2016 to 2020, especially the mental maps and narratives collected from second grade city planning students in Van Yüzüncü Yıl University in addition to the pre-observations conducted during 2016-2018. Recognizing the differentiated urban regions via the activity of walking would create a path to take an input for policy and design processes to produce more qualitative and possessed pedestrian zones in the city.

Keywords: Street, walking, image of the city, spatial appropriation, psychogeography, Van.

Yasemin İlkay. Spatial Topology of Walking through 'Appropriation': Sub-regions of Walking in the Case of Van. S:JCRP. 2020; 2(2): 21-39

Sorumlu Yazar: Yasemin İlkay, Türkiye
LookUs & Online Makale