E-ISSN: 2687-5101
Türkiye’deki Şehirlerde Akıllı Kentleşme ile Gelen Dijital Bölünmenin Toplumsal Etkilerini İncelemeye Yönelik Mekânsal Bir Analiz [S:JCRP]
S:JCRP. 2020; 2(2): 77-94 | DOI: 10.5505/sjcrp.2021.58066

Türkiye’deki Şehirlerde Akıllı Kentleşme ile Gelen Dijital Bölünmenin Toplumsal Etkilerini İncelemeye Yönelik Mekânsal Bir Analiz

Eser Çapık1, Murat Ali Dulupçu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisat Bölümü, Bilim ve Teknoloji Politikaları, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı, İktisat Bölümü, Isparta

Amaç: Yapılan araştırmada Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT)’in geleneksel altyapılarla birleştirildiği ve yeni dijital teknolojiler kullanılarak entegre edildiği bir şehir olarak tanımlanan akıllı kent imajı ile Türkiye’deki 81ilin BİT’ in nimetlerinden eşit olarak yararlanmaması sonucu meydana gelen dijital bölünmenin beraberinde getirdiği faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır.
Metodoloji, yöntem ve değişkenler: Araştırmada 81 ilden oluşan gözlem ile akıllı kentleşme ve dijital bölünmenin alt yapısını oluşturan unsurlardan yola çıkılarak mekânsal bir model kurulacaktır. Analizde akıllı kent modeli için bağımlı değişken olarak akıllı kent göstergelerinden akıllı mobiliteyi temsilen illere göre mobil genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı bağımsız değişken olarak illerde kişi başına düşen GSYİH, illerin toplam nüfusu ve toplam üniversite öğrenci sayısı kullanılırken ikinci model olan dijital bölünme için bağımlı değişken olarak illere göre genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı bağımsız değişken olarak ise illerde kişi başına düşen GSYİH, nüfus yoğunluğu ve bin kişi başına düşen üniversite öğrenci sayısı kullanılmıştır.
Araştırmanın etkileri: Çalışmada kullanılan değişkenlerden yola çıkılarak, gelir, eğitim düzeyi, nüfus değişkenlerinin akıllı kentleşme üzerinde pozitif etkisi olduğu, gelir artışının dijital bölünmeyi azalttığı, nüfus yoğunluğunun ve eğitim düzeyindeki farklılaşmanın dijital bölünmeyi arttırdığı sonucu elde edilmiştir.
Özgün değer: Daha önceki çalışmalarda ele alınan konuya yönelik herhangi bir çalışma incelenmemiş dolayısıyla yapılan bu çalışmanın yapılacak çalışmalarda yol gösterici ve ufuk açıcı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Kentleşme, Dijital Bölünme, Türkiye, 81 şehir, Mekansal Veri Analizi

A Spatial Analysis to Examine the Social Impacts of the Digital Divide Coming with Smart Urbanization in Cities in Turkey

Eser Çapık1, Murat Ali Dulupçu2
1Süleyman Demirel Unıversty, Department of Economics, Science and Technology Policies, Isparta
2Süleyman Demirel Unıversty, Department of Economic Development and International Economics, Department of Economics, Isparta

Purpose: In the research, the smart city image is defined as a city where Information Communication Technologies (ICT) is combined with traditional infrastructures and integrated using new digital technologies, and the social factors brought about by the digital divide that occurred as a result of the 81 provinces in Turkey not benefiting equally from the blessings of ICT is intended to be examined.
Methodology, method, and variables: In the research, a spatial model will be established based on the observations consisting of 81 provinces and the elements that constitute the infrastructure of smart urbanization and digital division. In the analysis, per capita GDP, the total population of provinces, and the total number of university students were used as independent variables, while the ratio of households accessing the internet via mobile broadband, representing smart mobility, one of the smart city indicators, was used as the dependent variable for the smart city model. As an independent variable, GDP per capita, population density, and the number of university students per thousand people were used as independent variables.
Effects of the research: Based on the variables used in the study, it was concluded that income, education level, population variables have a positive effect on smart urbanization, income increase reduces the digital divide, and the differentiation in population density and education level increases the digital divide.
Original value: No studies on the subject discussed in previous studies have been examined, so it is thought that this study will be guiding and stimulating in future studies.

Keywords: Smart City, Digital Divide, Turkey, 81 cities, Spatial Data Analysis

Eser Çapık, Murat Ali Dulupçu. A Spatial Analysis to Examine the Social Impacts of the Digital Divide Coming with Smart Urbanization in Cities in Turkey. S:JCRP. 2020; 2(2): 77-94

Sorumlu Yazar: Eser Çapık, Türkiye
LookUs & Online Makale