E-ISSN: 2687-5101
SKETCH | Journal of City and Regional Planning
The Tension Between Mega Projects and Spatial Planning in Turkey [S:JCRP]
S:JCRP. 2020; 2(2): 40-58 | DOI: 10.5505/sjcrp.2021.92486

The Tension Between Mega Projects and Spatial Planning in Turkey

Elif Kızılay, Fikret Zorlu
Mersin University

Major urban investments so called “Mega Project” have become extensively introduced to cities of developed and developing countries in the last 20 years. Due to the defiency of economic, technical and social infrastructures in cities of underdeveloped countries, most of the public resources are devoted to major urban projects. This results in a lack of adequate provision of necessary urban services and the problem of low quality of urban life. In addition local governments face financial deficiencies. This study investigates processes of 11 mega projects; some are planned but not implemented, some are implemented and while some of them are canceled.
Mega projects are subsequently articulated to the plans, although they receive criticism in Turkish planning practice and theoretical studies and do not conform to the integrity of the physical plans. Within the scope of this study, how planning approaches and strategies can be developed and discussed against mega projects.

Keywords: Mega project, spatial planning, Turkey

Türkiye'deki Mega Projeler-Mekânsal Planlama Gerilimi

Elif Kızılay, Fikret Zorlu
Mersin Üniversitesi

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde son 20 yılda “Mega Proje” adı altında büyük ölçekli kentsel yatırımlar yaygınlaşmaktadır. Az gelişmiş ülkelerdeki kentlerde ekonomik, teknik ve sosyal altyapıların eksik olması nedeniyle kamu kaynaklarının büyük bölümü bu kapsamdaki yatırımlara ayrılmaktadır. Bu da diğer kentsel hizmetlerin yeterince sunulamaması ve kentsel yaşam kalitesi ve niteliğin düşük kalması sorunu veya yerel yönetimlerin mali yetersizliğiyle ile sonuçlanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’deki büyük kentlerde planlanan, uygulamaya geçen ve uygulanamayan toplam 11 mega proje incelenmiştir. Projelerin kentlerdeki konumu, ölçeği, niteliği, kente etkisi ve fiziksel planlamada yarattığı sorunlar incelenmiştir.
Mega projeler, Türkiye planlama pratiğinde ve teorik çalışmalarda eleştiri almalarına ve fiziksel planların bütünlüğüne uymamalarına rağmen planlara sonradan eklenmektedir. Bu çalışma kapsamında planlamanın mega projelere karşı nasıl bir yaklaşım ve stratejiler seti geliştirilebileceği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mega proje, mekansal planlama, Türkiye

Elif Kızılay, Fikret Zorlu. The Tension Between Mega Projects and Spatial Planning in Turkey. S:JCRP. 2020; 2(2): 40-58

Corresponding Author: Elif Kızılay, Türkiye
LookUs & Online Makale