E-ISSN: 2687-5101
SKETCH | Journal of City and Regional Planning
Analysis of sectoral shift and change at the Turkey’s provincial level; 2010-2016 [S:JCRP]
S:JCRP. 2020; 2(1): 72-90 | DOI: 10.5505/sjcrp.2020.25733

Analysis of sectoral shift and change at the Turkey’s provincial level; 2010-2016

İbrahim Kavak1, Bilge Armatli Köroğlu2
1Amasya University, Faculty of Architecture, Department of City and Region Planning, Amasya
2Gazi University, Faculty of Architecture, Department of City and Region Planning, Ankara

The regional economic development scholars have been working for many years on why certain activities are agglomerated in certain regions. Within the economic change, the role and the position of the regions are also changing and transforming, and with the accumulation of capital and agglomeration of activities, the boundaries of the region are evolving from local to larger units such as urban regions and mega regions. This transition process to larger regional can be evaluated by associating the geographical and sectoral dimensions of agglomeration economies. In this context, the motivation of the article is to understand economic sectoral change and to discuss the geographical dimension of regional and sectoral agglomeration at the Turkey’s provincial level. Main research questions in the article are 1) in which regions are the sectors agglomerating in Turkey, and what is the geographical and sectoral pattern of this agglomeration at provincial level (NUTS3)?; and 2) in which direction did the sectoral shift and change took place from 2010 to 2016 in leading regions that have achieved economic success in multiple sectors? In accordance with the research questions the sectoral shift and change between 2010-2016 has been evaluated with the shift-share analysis at the provincial level. In the analyses, the number of entrepreneurs and turnover values according to the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE Rev.2) are used. The research findings are presented via geographical and sectoral Turkey maps, and inequalities of sectoral agglomeration are discussed. The sectoral and geographical transformation maps obtained are also capable of guiding the development of regenerating economic development policies.

Keywords: Sectoral concentration, sectoral shift, inequalities, regional economic development

Türkiye’de sektörel kayma ve değişimin iller düzeyinde analizi; 2010-2016

İbrahim Kavak1, Bilge Armatli Köroğlu2
1Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Amasya
2Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Ana Bilim Dalı, Ankara

Bölgesel ekonomik gelişme alanında belli başlı faaliyetlerin neden belli bölgelerde yığıldığı üzerinde uzun yıllardır çalışılmaktadır. Ekonomik değişim içinde bölgelerin ağırlığı, rolü ve konumu da değişip, dönüşmekte, sermaye birikimi ve yığılma ile bölge sınırları da yerelden, kent bölge, mega bölge gibi daha büyük birimlere doğru evrilmektedir. Bu, daha büyük bölgesel birimlere geçiş süreci yığılma ekonomilerinin coğrafi ve sektörel boyutlarıyla ilişkilendirilerek değerlendirilebilir. Bu çerçevede makalenin motivasyonu ekonomik sektörel değişimi anlamak, bölgesel yığılmaların ve sektörel yoğunlaşmaların Türkiye iller düzeyinde coğrafi boyutunu tartışmaktır. Makaledeki temel araştırma soruları; Türkiye'de sektörler hangi bölgelerde yığılmaktadır, bu yığılmanın İBBS 3 düzeyinde coğrafi ve detaylı sektörel yoğunlaşma deseni nedir? Birden çok sektörde ekonomik başarıyı yakalayan önde gelen bölgelerde sektörel kayma ve değişim 2010 yılından 2016 yılına hangi yönde gerçekleşmiştir? olarak kurgulanmıştır. Araştırma soruları doğrultusunda 2010-2016 yılları arasında Türkiye’de iller düzeyinde shift-share analizi ile sektörel kayma ve değişim değerlendirilmiştir. Analizlerde Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasına (NACE Rev.2) göre iller düzeyinde (İBBS3) girişimci sayıları ve ciro değerleri kullanılmıştır. Makalede araştırma bulguları, üretilen Türkiye haritaları üzerinden coğrafi ve sektörel olarak sunulmakta, sektörel yığılmaların yarattığı eşitsizlikler tartışılmaktadır. Elde edilen sektörel ve coğrafi değişim haritaları bölgesel ekonomik gelişme politikalarının geliştirilmesi için de yol gösterici olabilecek niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Sektörel yoğunlaşma, sektörel kayma, eşitsizlikler, bölgesel ekonomik gelişme.

İbrahim Kavak, Bilge Armatli Köroğlu. Analysis of sectoral shift and change at the Turkey’s provincial level; 2010-2016. S:JCRP. 2020; 2(1): 72-90

Corresponding Author: İbrahim Kavak, Türkiye
LookUs & Online Makale