E-ISSN: 2687-5101
SKETCH | Journal of City and Regional Planning
Spatial Impacts of Health System Transformation in Turkey: A Case Study in Mersin City [S:JCRP]
S:JCRP. 2019; 1(1): 35-53 | DOI: 10.5505/sjcrp.2019.21931

Spatial Impacts of Health System Transformation in Turkey: A Case Study in Mersin City

Sade Gültekin1, Fikret Zorlu2
1Mersin Provincial Directorate of Health
2Mersin University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning, Mersin

This study investigates the impacts of the transformation of health system on the spatial structure of health facilities in Mersin City, Turkey. The research is motivated around some questions about practical implications of the health reform and the new legislation in Turkey; how health facilities are restructured, hostipal formations, location criteria, spatial distibution of health facilities. In addition, this research investigates the distribution of health facilities in the city is in accordance with their types and scale, location changes in time, occupancy rates, accessibility and their relation to the surrounding urban activities. In the case study the spatial distribution and location changes of health facilities and their relation to urban master plans are elaborated. The findings of this study conducted in Mersin City may contribute to further planning studies on identification of health facility location criteria. such as accessibility, and scale. In addition positive and negative impacts of health facility location changes and new investments can be assessed through a set of criteria provided by this research. Research findings reveal that increasing size of hospital capacity resulted in the relocation of hospitals from central place to peripheral parts of the city.

Keywords: health system, urban planning, spatial analysis

Türkiye'de Sağlık Sistemindeki Dönüşümün Mekansal Etkileri: Mersin Kenti Örneği

Sade Gültekin1, Fikret Zorlu2
1Mersin İl Sağlık Müdürlüğü
2Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mersin

Bu çalışmada Türkiye’de sağlık tesislerini kapsayan mevzuattaki değişikliklerin Mersin kentinde sağlık tesislerinin mekânsal yapısını nasıl etkilediği incelenmiştir. Çalışmada Türkiye’deki sağlık sisteminde yapılan mevzuat düzenlemeleri ve uygulanan sağlık politikalarının hastane planlaması, tasarımı ve kullanımına ne şekilde yansıdığı araştırılmıştır. Bunun yanı sıra sağlık tesislerinin tür ve ölçeğe göre dağılımı ve zaman içindeki değişimi, kullanım oranları, ulaşım ve erişilebilirlik olanakları, çevresindeki kentsel kullanımlarla ilişkileri irdelenmiştir. Mekânsal analizlerde ise kentte bulunan sağlık tesislerinin tespiti, kent planındaki yer seçimleri, mekânsal yer değişimleri irdelenmiştir. Mersin kentinde bulunan kamu ve özel sektör tarafından işletilen sağlık tesisleri ele alınarak yapılan bu araştırmanın hastane yapılarının ulaşılabilirliği, kent ölçeğinde yüksek oranda ihtiyacı olan noktaların belirlenmesinde dikkat edilecek kriterlerin geliştirilmesine katkı sunabilir. Bu çalışmada sunulan kriterlere göre hastane yer seçimi değişikliklerinin ulaşım talebini nasıl etkilediği ve beraberinde getireceği olumlu ve olumsuz etkiler tespit edilebilir. Çalışma bulguları, hastane ölçeğindeki büyümenin hastanelerin kent merkezinden çepere doğru bir taşınmasına neden olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: sağlık sistemi, kentsel planlama, mekansal analiz

Sade Gültekin, Fikret Zorlu. Spatial Impacts of Health System Transformation in Turkey: A Case Study in Mersin City. S:JCRP. 2019; 1(1): 35-53

Corresponding Author: Fikret Zorlu, Türkiye
LookUs & Online Makale